แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน


 

หากนักเรียนต้องการศึกษาหรือทำกิจกรรมเพิ่มเติม ให้เลือกหัวข้อที่จะทำข้างล่างนี้นะคะ

 Reading (แบบฝึกกิจกรรมการอ่าน)
 

Reading

writing

listening

Animals
Months of the year

Doug's birthday
Taki's family
A letter from London
The giving tree
(Read & listen)

Where do they live?
Peter and the wolf
What am I?
Mary's family
A lion and a mouse
A new house
A tortoise and a rabbit
Tony's family
A letter to Santa.
My bathroom
My family
The singing bird
--------------------------------------

 

 

 

Parts of speech
Plural Nouns
Plural form
V. to have
Have-Has
Have-has / is-am-are
P
ersonal Information
Food and drink
Verb to be
There is/There are
Yes-No questions
Personal Pronouns
Possessive Pronouns
Fun with Grammar
Personal pronouns
Subject+Possessive adj.
Pronouns
Personal pronouns
wh-questions
wh-questions 1
wh-questions 3
Do -Does
Genitive Case (' s)

---------------------------------------

 

Rosie's walk
Polar bear meets

Puff, the magic dragon
Global warming
Song "Sway"
The climb
She is the one

We are the world.
A kid's bedroom.
Numbers
My own home
Personal Information
Happy Christmas
So do I
The singing bird
I fly
An adventure
Family vacation
Conversation

----------------------------------------

 


 

 Nouns

http://www.manythings.org/vq/mc-n1.html
http://www.manythings.org/vq/mc-n2.html
http://www.manythings.org/vq/mc-n3.html
http://www.manythings.org/vq/mc-n4.html
http://www.manythings.org/vq/mc-n5.html
http://www.manythings.org/vq/mc-n6.html
http://www.manythings.org/vq/mc-n27html

 Articles

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exerciseenglish1/exercise-english-80.php
http://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/index.phpgo2=2&gototal=7758&niveau=1

    Personal Pronouns

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6587.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-5556.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-11332.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-49724.php

 
 Nouns and  Pronouns

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-4190.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-27632.php

  
Possesion (แสดงความเป็นเจ้าของ)

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-4640.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-10810.php

   
Wh-questions

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-3077.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-10247.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-50162.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-18784.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-1/exercise-english-113.php
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-4274.php

    Listening Skills (ทักษะการฟัง)

http://www.onestopenglish.com/section.aspsectionType=listsummary&catid=59397&docid=146250
http://esl.about.com/library/listening/bllis_survey.htm
http://esl.about.com/library/listening/bllis_beg_number_quiz.htm

  Games

http://www.manythings.org/vocabulary/games/c/words.php?f=days_of_the_week
http://www.manythings.org/vocabulary/games/i/words.php?f=months
http://www.manythings.org/vocabulary/games/i/words.php?f=days_of_the_week
http://www.manythings.org/lulu/d3.html#
http://www.manythings.org/lulu/f5.html#
http://www.manythings.org/lulu/f6.html#
http://www.manythings.org/lulu/f7.html#
http://www.manythings.org/lulu/
http://www.manythings.org/vocabulary/games/a/words.php?f=days_of_the_week
http://www.manythings.org/vocabulary/games/a/words.php?f=months
http://www.manythings.org/lulu/i6.html#

 

 คำแนะนำ นักเรียนคลิกเลือก ปุ่ม  Next  เพื่อศึกษาบทเรียนต่อไป
 

  

 

Created By  Kru Wasana  Keedsoy
Foreign Languages Department
Phiriyalai School Phrae
E-mail address: w_keedsoy19@hotmail.com